Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Texty / Anotácie aktivít pre projekt Kurikulárna transformácia vyučovania

Anotácie aktivít pre projekt Kurikulárna transformácia vyučovania

Podklady pre ŠPÚ

  1. Toxická havária v Suchom Potoku. Simulačná hra, ktorá sa zaoberá procesom lokalizovania znečistenia životného prostredia a riešenia vzniknutých problémov spoluprácou obecnej samosprávy, občanov, špecializovaných firiem a občianskych organizácií. Cieľmi hry sú tréning komunikácie a vyjednávania, výchova k aktívnemu občianstvu - možnosti občanov v právnom štáte, získanie alebo zopakovanie poznatkov z oblasti životného prostredia.
  2. Hodnotenie odborného textu. Nástroj na viackriteriálne hodnotenie (bodovanie) odborného textu, napríklad referátu, seminárnej práce, SOČ. Aplikácia pre tabuľkový procesor (MS Excel, OpenOffice Calc).
  3. Voľby. Simulačná hra, v ktorej sa žiaci najprv oboznámia so základnými ideologickými sústavami (konzervativizmus, liberalizmus, socializmus, nacionalizmus), aby potom získané poznatky aplikovali v "skutočných voľbách". Na vlastnej koži zažijú voľby - od prípravy volebnej stratégie cez kampaň, vystúpenia volebných lídrov v médiách až po samotný volebný akt a vyhlásenie volebných výsledkov. Tréning tímovej spolupráce, stimulácia tvorivosti, výchova k aktívnemu občianstvu, prehĺbenie poznatkov z dejepisu, filozofie, politológie a v neposlednom rade dobrá zábava.
  4. Informačný zákon. Simulačná hra, počas ktorej žiaci pracujú s textom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby získali údaje o životnom prostredí svojej obce. Učiteľ stvárňuje rolu "úradu", ktorý zverejňuje, sprístupňuje ale aj zamieta žiadosti o informácie.
  5. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Simulačná hra, v ktorej žiaci pracujú s textom zákona EIA (o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Ocitnú sa v pozícii občana, ktorého záujmy sú ohrozené nejakou významnou stavbou, a ich úlohou je zorientovať sa v "spleti paragrafov" a nájsť správny postup riešenia svojho problému.
  6. Hitler a moc médií. Práca s historickými prameňmi - filmovými záznamami prejavov Adolfa Hitlera, spomienkami súčasníkov, propagandistickými filmami Tretej ríše, úvahami Josefa Goebbelsa. Primárnym cieľom nie je vyučovanie dejepisu, ale analýza základných postupov propagandy, reklamy a public relations, s ktorými sa (v rafinovanejšej forme) môžeme stretnúť prakticky každý deň.
  7. Druhy dopravy. Žiaci sa oboznámia s metodikou viackriteriálneho hodnotenia a použijú ju na porovnávanie vhodnosti jednotlivých druhov dopravy - z hľadiska nákladov, rýchlosti, komfortu, vplyvov na životné prostredie... Tímová spolupráca, prezentácia výsledkov, využitie prostriedkov IKT.
  8. Práca so starou učebnicou. Jednoduchý učiteľský trik, pomocou ktorého sa 10 rokov stará učebnica geografie premení na lepšiu učebnú pomôcku, než je novučká učebnica priamo z tlačiarne. Využitie prostriedkov IKT.